Cách Chuyển Câu Trong Tiếng Anh

Với dạng bài dùng cấu trúc viết lại câu là dạng câu hỏi thường thấy trong những bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững các công thức cấu trúc được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (buzzpatterson.com) là trọn vẹn tự tin để gắng chắc lấy điểm cao trong những bài thi sắp tới.

Bạn đang xem: Cách chuyển câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu hay gặp

1. Những kết cấu viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh thường gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển đổi câu trong giờ đồng hồ Anh có các từ, nhiều từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, chúng tôi vẫn liên tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ Anh sử dụng những từ, nhiều từ chỉ vì sao (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work. = Because of the rain, we can’t go to work.

(Vì trời mưa, chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so that và such that (quá … mang đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it. = It is such a boring film that no one wants khổng lồ see it. (Đó là một bộ phim truyện nhàm chán đến mức không có bất kì ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (quá .. Cho mức) dùng thay thế với cấu trúc too to (quá … tới cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + to lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him lớn wear.

(Đôi giầy này quá nhỏ tuổi để anh ấy có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too khổng lồ (không thể) dùng thay thế với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + lớn V = not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress. = Yuri is not thin enough khổng lồ wear that dress.

(Yuri quá bự để mặc loại váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + khổng lồ V

Ví dụ: to lớn live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy thật khó khăn khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những kết cấu viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong tiếng Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không sở hữu theo áo mưa nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi chẳng thể đi ra ngoài vì tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển đổi câu tất cả thì hiện tại tại ngừng phủ định thanh lịch thì vượt khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi đã không gặp mặt anh ấy kể từ lúc tôi còn là một sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi đang không chạm mặt Lucy kể từ khi chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu cùng với thì hiện tại tại xong sang thì vượt khứ đối chọi (dùng nhà ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh & Hoai have been married for 3 years. (Minh cùng Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu sinh hoạt thì thừa khứ 1-1 sang thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã chơi guitar từ lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng cấu tạo it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi cho đến lúc Hoa làm dứt mọi công việc, anh bắt đầu về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Benny walks to school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to lớn walk khổng lồ school. (Benny mất 15 phút đi dạo đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu tạo viết lại câu đối chiếu trong giờ Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không nơi nào khác trên trái đất hoàn toàn có thể đẹp rộng Việt Nam.)

Chuyển đổi câu đối chiếu bằng thành đối chiếu hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to nhiều hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa bao giờ xem tập phim này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu trúc started/began sang trọng thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy đã học / sẽ học tiếng Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao chúng ta không ra bên ngoài đi dạo?” cô nàng nói. = cô nàng đề nghị ra bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy ở một chút! = Còn về bài toán nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go lớn bed. = It‘s (high/about) time you went to bed.

(Đã tới lúc con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed to V

It’s one’s duty to vị something⇔ S + be + supposed to do something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed to lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ý muốn bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu trúc prefer cùng would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st⇔ S + would rather + vì st than vị st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Xem thêm:

(Tôi thích ở nhà hơn để đi dạo với anh ấy. = Tôi thà ở nhà còn hơn đi dạo với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp chủ từ ở cả 2 câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to lớn sleep.

(Bố tôi vẫn tắt TV để cửa hàng chúng tôi có thể ngủ. = ba tôi sẽ tắt TV để cửa hàng chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không xứng đáng để chúng ta phải tức bực về điều này. = Không có lợi gì khi bạn khó chịu về điều này.)

2. Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: bởi vì you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn bao gồm biết về cấu trúc ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vị sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed khổng lồ dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã cai quản để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vị I think she loves me

(Không thời điểm nào tôi cho rằng cô ấy yêu thương tôi)

3. Giải pháp viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu trong một thời gian ngắn chúng ta cần sưu tập và có tác dụng càng các mẫu câu càng tốt. Kế tiếp đọc đi gọi lại để thuộc lòng các kết cấu câu. Nên tuân theo 4 bước dưới đây để đạt được công dụng tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu cho trước và cố gắng hiểu đầy đủ ý của câu đó. Chăm chú đến hầu hết từ khóa, S và V. Phân tích cấu trúc được sử dụng ở câu gốc.Bước 2: để ý những từ mang đến trước. Đưa ra phát minh viết lại câu sử dụng cách khác, kết cấu khác nhưng vẫn giữ lại được ý tuyệt hảo của câu cho trước.Bước 3: Viết câu mới. Chú ý đến: chủ ngữ và cồn từ mới, thì của câu mới, để ý sự thay đổi của những cụm từ tương ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và soát sổ lỗi

4. Một trong những mẹo khi làm bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh

*
Một số mẹo khi làm bài bác tập viết lại câu trong tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong số những bài tập tiếng Anh thường xuyên thấy. Họ có một số trong những mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu được nhiều người học tập tiếng Anh vận dụng như:

Dùng một cấu tạo trong tiếng Anh nhất thiết nào đó tương đương về nghĩa với câu gốc.Chuyển trường đoản cú thể thức dữ thế chủ động sang thể thức bị động.Chuyển từ thể thức trực tiếp thanh lịch thể thức con gián tiếp.Về thì: yêu cầu viết cùng thì cùng với câu đã mang lại trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại cần tuân theo như đúng ngữ pháp của kết cấu tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu tạo cần lưu ý là: câu bị động, è cổ thuật, mong muốn ứih và so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi xong xuôi phải không chuyển đổi nghĩa đối với ban đầu.Ngoài ra còn phải chú ý tới câu hỏi sử dụng các liên tự như before, after giỏi for, since…

5. Bài xích tập viết lại câu bao gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from phái nam Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the oto is thought to lớn be abroad.It takes four hours khổng lồ drive from nam Dinh to Ha Noi.The rain was too heavy for you to go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đấy là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (buzzpatterson.com) hy vọng sẽ giúp bạn bao gồm thêm được rất nhiều kiến thức tốt và ngã ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong số kỳ thi sắp đến tới!