Quy Tắc Nhấn Trọng Âm

Để nói giờ đồng hồ Anh thật tốt và chuẩn chỉnh như người bạn dạng ngữ thì các em đề nghị "nằm lòng" các quy tắc dấn trọng âm. Từ bây giờ Cô sẽ chia sẻ với các em những tín hiệu nhận biết tương tự như những quy tắc tấn công trọng âm buộc phải ghi nhớ sẽ giúp các nói giờ đồng hồ Anh gồm trọng âm như người bạn dạng xứ nhé!


I. Dấu hiệu dìm biết:

Khi chú ý vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bởi dấu (‘) sống phía trước, trên âm ngày tiết đó.

Bạn đang xem: Quy tắc nhấn trọng âm

Âm huyết là gì?

Mỗi từ phần nhiều được cấu trúc từ những âm tiết. Âm tiết là 1 đơn vị phân phát âm, gồm gồm một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/...) và những phụ âm (p, k, t, m, n...) bảo phủ hoặc không tồn tại phụ âm bao quanh. Từ hoàn toàn có thể có một, hai, tía hoặc nhiều hơn nữa ba âm tiết.

*

II. Các Quy tắc đánh trọng âm trong giờ Anh

Nguyên tắc 1:

Phần mập động từ cùng giới từ gồm 2 âm tiết có trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết trang bị hai.

relax /rɪˈlæks/produce /prə"duːs/include /ɪnˈkluːd/among /əˈmʌŋ/between /bɪˈtwiːn/aside /əˈsaɪd/begin /bɪˈɡɪn/become /bɪˈkʌm/forget /fərˈɡet/enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/discover /dɪˈskʌvər/

Nguyên tắc 2:

Hầu hết danh từ với tính từ gồm 2 âm tiết đều sở hữu trọng âm lâm vào âm tiết thiết bị nhất.(n) action /ˈækʃn/ paper /ˈpeɪpər/ teacher /ˈtiːtʃər/(adj) happy /ˈhæpi/ rainy /ˈreɪni/ active /ˈæktɪv/

Nguyên tắc 3:

Với mọi từ tất cả 3 âm máu trở lên, trọng âm thường lâm vào âm tiết đồ vật 3 tính từ cuối lên.economy /ɪˈkɑːnəmi/ industry /ˈɪndəstri/intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ specialize /ˈspeʃəlaɪz/ geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

Nguyên tắc 4:

Các trường đoản cú tận thuộc bằng những đuôi - ic, - ish, - ical, - sion, - tion, - ance, - ence, - idle, - ious, - iar, - ience, - id, - eous, - ian, - ity thì thì trọng âm nhấn vào âm máu ngay trước nó :economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/foolish /ˈfuːlɪʃ/entrance /ˈentrəns/famous /ˈfeɪməsnation /ˈneɪʃn/celebrity /səˈlebrəti/musician /mjuˈzɪʃn/

Nguyên tắc 5:

Các từ có hậu tố: - ee, - eer, - ese, - ique, - esque , - ain thì trọng âm rơi vào chính âm máu đóagree /əˈɡriː/volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/retain /rɪˈteɪn/maintain /meɪnˈteɪn/unique /juˈniːk/

Nguyên tắc 6:

 Các từ tất cả hậu tố: - ment, - ship, - ness, - er/ or, - hood, - ing, - en, - ful, - able, - ous, - less thì trọng âm chủ yếu của từ không vậy đổiagree /əˈɡriː/ à agreement /əˈɡriːmənt/meaning /ˈmiːnɪŋ/ à meaningless /ˈmiːnɪŋləs/rely /rɪˈlaɪ/ à reliable /rɪˈlaɪəbl/poison /ˈpɔɪzn/ à poisonous /ˈpɔɪzənəs/happy /ˈhæpi/ à happiness /ˈhæpinəs/relation /rɪˈleɪʃn/ à relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

Nguyên tắc 7:

Các trường đoản cú tận thuộc – graphy, - ate, - gy, - cy, - ity, - phy, - al thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm 3 từ bên dưới lêneconomical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/technology /tekˈnɑːlədʒi/geography /dʒiˈɑːɡrəfi/photography /fəˈtɑːɡrəfi/investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/

Nguyên tắc 8:

 Danh trường đoản cú ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết sản phẩm công nghệ 1birthday /ˈbɜːrθdeɪ/airport /ˈerpɔːrt/gateway /ˈɡeɪtweɪ/boyfriend /ˈbɔɪfrend/greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/seafood /ˈsiːfuːd/toothpaste /ˈtuːθpeɪst/

Nguyên tắc 9:

 Tính từ bỏ ghép (thường tất cả dấu gạch men ngang làm việc giữa): Trọng âm rơi vào từ trang bị haibad-TEMperedold-Fashionedone-EYEdwell-DONESự đổi khác trọng âm của từ

--------

Chú ý:

Trọng âm của tự thường biến hóa khi gửi từ danh trường đoản cú thành hễ từ, tính từ tuyệt trạng từ.

Politics- political - politicianCompete – competitive - competitionEconomy – economical - economizenecessary – necessarily - necessityorigin – originality - original

 Trong một số trong những trường hợp vẫn đang còn những ngoại lệ. Để thành thục những quy tắc này, bạn nên luyện tập tiếp tục để sinh sản thành sự phản xạ tiếng Anh đến mình. Những những bước đầu tập luyện, tuyệt phát âm thật chậm, rõ, chú ý sửa từng âm tính đến khi ở chắc các quy tắc.

Xem thêm: " Trang Điểm Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Về Trang Điểm

III. Trọng âm của câu.

Nhắc mang lại trọng âm thì bạn thường chỉ nghĩ mang lại trọng âm của một từ. Tuy nhiên thực tế trọng âm của câu cũng nhập vai trò rất đặc biệt giúp bạn nói giờ Anh xuất xắc và tự nhiên và thoải mái hơn.

Cũng y như trong một từ có nhiều âm tiết sẽ có được âm máu được phạt âm mạnh, nhiều năm hơn, vào một câu đã có những từ vào câu được phát âm dạn dĩ hơn, dài hơn, bao hàm từ được phát âm dịu hơn, ngắn hơn. Chủ yếu điều này đã hình thành nhịp điệu trong giờ Anh. Nhịp điệu lời nói của tiếng Anh miêu tả qua các độ dài bằng nhau (về thời gian) giữa các âm tiết gồm trọng âm vào một câu, bất cứ giữa các trọng âm con số âm tiết không tồn tại trọng âm bằng nhau hay là không bằng nhau.

Ví dụ:

Yesterday I went for a walk in the country.

Trong câu này, nhịp đập giữa Yes-went, went-walk, walk-coun đều phải bằng nhau. Tiết điệu câu là một trong yếu tố phân biệt rất rõ giữa người phiên bản ngữ và không phải phiên bản ngữ. Những từ thuộc về nội dung là đầy đủ từ chìa khoá của một câu. Bọn chúng là phần nhiều từ quan lại trọng, tiềm ẩn nghĩa của câu. Những từ nằm trong về mặt cấu tạo là hầu hết từ ít đặc trưng hơn. Đây là phần đa từ trợ giúp để cấu trúc ngữ pháp đến câu tạo nên câu đúng về "cấu trúc" hoặc ngữ pháp.

Vậy trong một câu, chỗ nào sẽ được tiến công trọng âm ? Sau đấy là một số qui tắc cơ bản:

Từ ở trong về mặt nội dung: được đánh trọng âm, tất cả có:Động từ bao gồm : go, talk, writingDanh từ: student, deskTính tự : big, cleverTrợ hễ từ (t/c tủ định ) : can’t, don’t, aren’tĐại từ hướng dẫn và chỉ định : this, that, thoseTừ nhằm hỏi : who, which, whereTừ nằm trong về khía cạnh cấu trúc: không đánh trọng âmĐại trường đoản cú : I, you, he ,theyGiới từ bỏ : on, at, into